Cảm nhận học viên Anh Nguyễn Hoàng Huynh

Mình đến với khóa học ghita của Thầy mình rất dễ hiểu dễ tập đệm hát với thiết kế bài tập đơn giản cho người mới tập chơi đàn