Các bài giảng miễn phí

Chinh phục mẫu đệm Valtz 

Chinh phục mẫu đệm Ballad

Chinh phục mẫu đệm Slow Rock

Chinh phục mẫu đệm Boston

Chinh phục mẫu đệm Dissco

Chinh phục mẫu đệm Bolero-Rumba